Yazı Başlığı

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına zorunlu olarak tabii olacak mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre;
•2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
•6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
•Özel Tüketim Vergisi Kanununa III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

*Ayrıca ihracat faturalarında e-Fatura mecburiyeti getirilmiştir.